تنگسیر

تنگسیر رمانی متفاوت از صادق چوبک

,
تو زندگی هیچ چیز نیس که به قدّ شرف و حیثیت آدم برابر باشه؛ حتی جون آدم. تنگسیر-صادق چوبکوقتی جامعه‌ای دچار یک یأس عمومی باشد، زندگی روزمره، هیجانات همیشگی و لذت‌های سادۀ آدم‌های آن تهدید می‌شود و جامعه به دنبال جستجوی هویت و امنیت خویش …
بند محکومین

بند محکومین

,
شروع کتاب بند محکومین کیهان خانجانیهزار و یک حکایت دارد زندانِ لاکانِ رشت. هزار تا را باور کنند، این یکی را نمی کنند: یک شب در بندِ محکومینِ مرد باز شد، یک دختر را انداختند درونش! چرا باید رمان خواند؟رمان که می‌…
بند محکومین