زال و رودابه

جزئی نگری در داستان عاشقانه زال و رودابه

,
شاهنامه به جز داستان‌های پهلوانی داستان‌های دیگری هم دارد. از جمله داستان زال و رودابه که داستانی است عاشقانه. حکایت زال و رودابه ریزه‌کاری‌های عاشقانۀ بسیاری دارد که نشان‌دهندۀ توان حکیم توس در داستان‌گویی است.
سیاوش خوانی

معرفی کتاب سیاوش خوانی

,
بیضایی اساساً قصه‌گوست. سیاوش خوانی، یکی از فیلم‌نامه‌های معروف اوست. سیاوش از اسطوره‌های مهم ایرانی است که در شاهنامه و متن‌های کهن دیگر نیز می‌توان رد این اسطوره را دنبال کرد. آیین سیاوش خوانی در دیگر آیین‌های مذهبی ما نیز نمود پیدا کرده است.